Všeobecné obchodné podmienky a súhlas so spracovaním osobných údajov BatCore.eu

Všeobecné obchodné podmienky.

BatCore.eu

Erik Czukár

Kameničná 591

94601 Kameničná

Tel: +421944677393

 

1.Prevádzkovateľ – je fyzická osoba – Erik Czukár (BatCore.eu), so sídlom: Kameničná 591, 946 01 Kameničná, IČO: 51953692. Je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Počítačové služby, Projekt– prevádzkujúci služby v oblasti poskytovania hostingových služieb, (vrátane doplnkových služieb či služieb na ne nadväzujúcimi, predovšetkým služby z oblasti výpočtovej techniky a informatiky) z oblastí súvisiacich s uvedenými činnosťami s predmetom podnikania prevádzkovateľa a to výhradne (BatCore.eu)

 

2. Všeobecné obchodné podmienky (VOP) – je tento dokument definujúce základné práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľa, náležitosti právnych úkonov vznikajúcich vo vzťahu medzi Prevádzkovateľom (BatCore.eu) a Užívateľom, podmienky poskytovania služieb a ďalšie náležitosti. Tieto pravidlá sa týkajú každého užívateľa či už má alebo nemá žiadne služby zakupené.

 

3. Služba – označenie pre konkrétny úkon, ktorý si Užívateľ zvolí spôsobom podľa VOP, a ktorý sa Prevádzkovateľ zaviaže pre Užívateľa vykonať. Pokiaľ nie je uvedené inak, Definícia služba sa označujú všetky služby, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ výhradne na stránke (BatCore.eu) Pri jednotlivých druhoch služieb môžu byť stanovené osobitné podmienky či povinnosti užívateľa inak formulované.

 

4. Cena služby – finančná odplata, ktorú je Užívateľ povinný uhradiť za Službu Prevádzkovateľovi. Cena služby je uvedená v Cenníku pri každom produkte. Cena služby sa považuje za uhradenú v okamihu pripísania Ceny služby na účet Prevádzkovateľa. Nech sa už jedná o platobné systémy Gopay, Paypal, Alebo platobný systém (Platba Kartou).

 

7. Cenník – informácia o Cene za poskytované Služby. Táto informácia môže byť oznámená akýmkoľvek spôsobom. Zverejnením na webe Prevádzkovateľa BatCore.eu, priamou informáciou. V Cenníku môže byť stanovené, že Služba sa môže objednať iba na presne vymedzené obdobie; to platí aj v prípade keď je pri Cene služby uvedená jej cena za konkrétne obdobie (V našom prípade aktuálne len mesiac), kedy treba uvedenú informáciu vnímať ako alikvotné vypočítanie Ceny služby.

 

8. Užívateľ – fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá uzavrie s Prevádzkovateľom Zmluvu.

 

9. Zmluva – označenie pre právny vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom. Podstatnou náležitosťou Zmluvy je dohoda zmluvných strán o povahe úkonu Služby, ktorý má Prevádzkovateľ pre Účastníka vykonať a Cena služby, ktorú je Užívateľ povinný uhradiť Prevádzkovateľovi. Zmluva nevyžaduje písomnú formu. Súčasťou Zmluvy sú tieto VOP. Zmluva vzniká okamihom prijatia objednávky na Službu Prevádzkovateľom.

 

Práva a povinnosti Užívateľa: 

1. Užívateľ je povinný dodržiavať VOP.

 

2. Užívateľ nemôže na základe Služby a jej prostredníctvom alebo akýmkoľvek iným spôsobom vykonávať činnosti, ktoré by boli v rozpore s platnými zákonmi, mali by obsah, ktorý by bol v rozpore s dobrými mravmi, ktorý by slúžil na nezákonnú činnosť, na šírenie rasovej, náboženskej alebo etnickej neznášanlivosti alebo by na také konania nabádal, či také konania propagoval alebo inak podporoval. Prevádzkovateľ má právo sám posúdiť, či Užívateľ svojim konaním porušuje VOP, alebo nie. Pokiaľ Užívateľ namieta posúdenie Prevádzkovateľa podľa predchádzajúcej vety, má právo obrátiť sa na príslušný súd Slovenskej republiky; právoplatným rozhodnutím súdu sú viazaní ako Užívateľ tak Prevádzkovateľ.

 

3. Užívateľ zodpovedá za obsah, ktorý šíri prostredníctvom Služby. Užívateľ nesmie šíriť taký obsah (či audio, video alebo iným spôsobom), ktorý by bol v rozpore s ustanoveniami predchádzajúceho bodu, a rovnako nesmie zverejňovať alebo sprístupňovať materiál chránený právami dušeného vlastníctva, ku ktorým nemá príslušné práva.

 

4. Užívateľ sa pri využívaní Služieb zaväzuje vystupovať pod vlastnou identitou.

 

5. Užívateľ nesmie publikovať urážlivé, útočné alebo inak nevhodné správy, ktoré by mohli spôsobiť akúkoľvek ujmu alebo škodu tretej strane.

 

6. V prípade, ak Užívateľ bude v súvislosti s využívaním Služby reagovať na akékoľvek urážlivé, útočné alebo inak nevhodné správy, ktoré sú potenciálne spôsobiť akúkoľvek ujmu alebo škodu, ide takéto konanie na jeho zodpovednosť.

 

7. Užívateľ nebude skresľovať vzťah medzi webovými stránkami zriadenými v súvislosti s poskytovaním Služby a službou, ktorú Užívateľ prostredníctvom takýchto stránok skutočne poskytuje.

 

8. Užívateľ je povinný pred objednaním príslušnej Služby overiť si dostupnosť služieb BatCore.eu, tak ako sú zverejnené na webovej stránke Prevádzkovateľa. Je v záujme Užívateľa, aby si aktuálnosť dostupnosti služieb u Prevádzkovateľa overil.

 

9. Užívateľ nie je vlastníkom Služby. Uzavretím Zmluvy a úhradou Ceny služby Užívateľ len získava právo Službu užívať počas vymedzeného obdobia. Grafické šablóny poskytované v súvislosti s užívaním Služby sú chránené tými právami a môžu ich užívať iba riadny Užívatelia Služby.

 

10. Užívateľ si je vedomý, že v plnom rozsahu zodpovedá za obsah svojich služieb prevádzkovaných na základe Služby. Je si vedomý, že zodpovedá za všetky nároky (materiálne alebo nemateriálne) tretích strán ako aj Prevádzkovateľa, ktoré z tohto titulu môžu vzniknúť.

 

11. Užívateľ si je vedomý, že voči Prevádzkovateľovi nemá žiadne nároky z titulu neposkytovania Služby, jej porúch, alebo iných vád popísaných a ostatných ustanovení týchto VOP.

 

Kto a pod akými podmienkami sa môže stať náš užívateľ:

 

12. Užívateľom sa stáva výhradne fyzická alebo právnická osoba (18+) ktorá je spôsobila za svoje činy a k právnim úkonom ktoré sa uzatvárajú pri kúpe služieb medzi poskytovateľom a užívateľom. K uzatvoreniu zmluvy dojde po vyplnený identifikačných údajov zákazníkom na stránkach batcore.eu a výhradne riadne zaplateným svojich objednaných služieb podľa cenníku ktorý je uvedený na stránkach batcore.eu. Zakúpením služieb a registráciou užívateľa na stránkach batcore.eu užívateľ automaticky súhlasí s týmito VOP.

 

V súvislosti s poskytovaním Služby je Poskytovateľ povinný najmä:

 

1.Zabezpečovať funkčnosť servera;

 

2.Pravidelne aktualizovať programové vybavenie servera, a to z hľadiska funkčnosti aj bezpečnosti servera;

 

3.Vykonávať opatrenia na zníženie alebo úplné odstránenie možných výpadkov v poskytovaní Služby;

 

4.Vykonávať plánované preventívne odpojenie poskytovanej Služby s cieľom kontroly, údržby či výmeny hardvéru, prípadne nastavenia alebo aktualizácie programového vybavenia servera (ďalej len „odstávka Služby“);

 

5.Vopred informovať o plánovanej odstávke Služby na svojej webovej stránke, prípadne e-mailom, prostredníctvom sociálnych sietí alebo inou vhodnou formou upovedomiť o tom dotknutých Užívateľov; (V prípade neočakávaného výpadku alebo problému tento odstavec nie je platný!)

 

6.Plniť ďalšie povinnosti, vyplývajúce zo Zmluvy a z týchto VOP;

 

7.Oznámiť Užívateľovi bez zbytočného odkladu prípadné plánované obmedzenia, prerušenia alebo zmeny v poskytovaní Služby alebo plánované opatrenia prevádzkované v sieti Internet a na zariadeniach Poskytovateľa alebo tretej osoby, ktoré môžu ovplyvniť poskytovanie Služby;

 

8.Poskytovať Užívateľovi pomoc a technickú podporu prostredníctvom helpdesku.

 

9.V prípade neočakávaného výpadku služieb zo strany tretích strán Poskytovateľ nie je zodpovedný a nemusí tento technický stav žiadnym spôsobom ohľasovať vopred. Ale zároven Poskytovateľ musí tieto výpadky alebo problémy ihned riešiť so stranou tretích strán.

 

V súvislosti s poskytovaním Služby je Poskytovateľ oprávnený najmä:

 

1.Dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť poskytovanie Služby, pokiaľ Užívateľ porušil povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP, najmä nezaplatil dojednanú Cenu v lehote jej splatnosti alebo porušil povinnosti podľa čl. 7, bodu 7.2. týchto VOP, až do času, kým nebude Užívateľom vykonaná náprava;

 

2.Odstrániť zo svojich zariadení všetky údaje, informácie a dáta týkajúce sa Užívateľa, pokiaľ Užívateľ opakovane alebo závažným spôsobom porušil svoje povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP;

 

3.Dočasne obmedziť veľkosť vyhradeného diskového priestoru pre Užívateľa, prenosové rýchlosti pre Užívateľa alebo iné činnosti Užívateľa na zariadeniach Poskytovateľa na určitú hranicu, ak by doterajšou činnosťou Užívateľa dochádzalo k ohrozeniu alebo podstatnému obmedzeniu plynulosti alebo funkčnosti prevádzky zariadení Poskytovateľa, jeho subdodávateľov alebo činností ostatných užívateľov;

 

4.Uskutočniť prevod zmluvných práv a povinností podľa Zmluvy na tretiu osobu so súhlasom a v súčinnosti pôvodného a nového Užívateľa až po preukázanom uhradení všetkých záväzkov voči Poskytovateľovi. Na prevod zmluvných práv a povinností podľa tohto ustanovenia nemá Užívateľ právny nárok;

 

5.Zaviesť dodatočné spôsoby ochrany Služby, ak je to potrebné z dôvodu zvýšenia jej ochrany alebo z dôvodu ochrany Užívateľa, pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočné finančné náklady na strane Užívateľa alebo pokiaľ Užívateľ s týmito dodatočnými nákladmi súhlasil alebo o zavedenie dodatočného spôsobu ochrany Služby požiadal;

 

6.Zmeniť časové obdobie, za ktoré bude pravidelne vystavovať faktúry (daňový doklad) Užívateľovi (ďalej len „zúčtovacie obdobie“);

 

7.Vyfakturovať dodatočne tie položky Služby, ktoré z technických príčin alebo z dôvodu dodatočnej objednávky Užívateľa nebolo možné zahrnúť do faktúry vystavenej za obdobie, v ktorom boli poskytnuté;

 

8.Informovať Užívateľa o produktoch týkajúcich sa Služby a iných aktivitách Poskytovateľa e-mailom alebo iným vhodným spôsobom; takáto informácia sa nepovažuje za nevyžiadanú poštu (spam);

 

9.Jednostranne obmeniť alebo zmeniť funkčnú alebo technickú špecifikáciu Služby, alebo vylepšiť užívateľské rozhranie na prístup k Službe, pokiaľ je táto obmena, zmena alebo vylepšenie v súlade s najnovšími odbornými poznatkami v príslušnom odbore alebo nesporne prispeje k užívateľskému komfortu pri využívaní Služby;

 

10.V odôvodnených prípadoch, najmä pri plánovaných údržbách, technických kontrolách, revíziách, opravách na technických zariadeniach, prostredníctvom ktorých sa Služba poskytuje alebo z dôvodu výpadku elektrickej energie, krízových situácií, teroristického útoku, epidémií bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby, avšak iba na nevyhnutnú dobu;

 

11.Odmietnuť poskytnutie Služby Užívateľovi, pokiaľ mu už predtým bolo poskytovanie Služby dočasne pozastavené alebo Poskytovateľ alebo iný poskytovateľ, podnikajúci v tom istom odbore, odstúpil od Zmluvy pre opakované alebo závažné neplnenie povinností Užívateľom.

 

Cena služby a jej úhrada.

 

1.Pokiaľ nie je pri konkrétnej Službe uvedené inak, platí sa za poskytovanie Služby vopred, a to na mesiac (Aktuálne), podľa zvolenia konkrétnej Služby a v súlade s podmienkami pre konkrétnu Službu. Zvolené obdobie si môže Užívateľ počas doby už predplateného obdobia zakaždým obnovovať. Cena služby bude uhrádzaná Užívateľom na základe vystavenej faktúry, ktorej splatnosť je najneskôr do ukončenia trvania aktuálneho predplateného obdobia poskytovania Služby.

 

2. Pred ukončením obdobia, na ktoré má Službu Užívateľ objednanú, bude Užívateľ e-mailom zo strany Prevádzkovateľa vyzvaný na úhradu Ceny služby na ďalšie obdobie. Prípadné nevyzvanie Užívateľa na úhradu nemá vplyv na skutočnosť, že Služba je splatná najneskôr do ukončenia trvania aktuálneho predplateného obdobia poskytovania Služby.

 

3. V prípade neuhradenia stanovenej Ceny služby v lehote určenej na jej úhradu vo faktúre vystavenej Prevádzkovateľom môže dôjsť k automatickému a okamžitému zrušeniu poskytovania Služby.

 

4. Faktúry budú zasielané v elektronickej forme na e-mailovú adresu zvolenú Užívateľom. Užívateľ môže kedykoľvek požiadať o zasielanie faktúr v tlačenej podobe. Administratíva spojená so zasielaním faktúr v tlačnej podobe je spoplatnené sumou 2.50 Eur bez DPH za jednu faktúru.

 

5. Pridaním bankovej karty do virtuálného učtu BatCore.eu zákazník výhradne súhlasí (Ak prijal tieto VOP a kúpil si služby poskytujúce firmou batcore.eu) s automatickým strhávaním peňažnej sumy na svoje zakúpené služby na stránke batcore.eu, Každá vytvorená mesačná faktúra vrátane ak sa zákazník rozhodne nejakým spôsobom upgradovať svoju službu. Každá vytvorená faktúra za tento upgrade alebo predlženie služby pri konci fakturačného obdobia služby bude táto služba automaticky zaplatená z priradenej bankovej karty zákazníka. Zákazník týmto nemá právo žiadať od poskytovateľa späť svoju strhnutú čiastku z kreditnej karty. Zákazník je povinný prečítať si pozorne tieto VOP a informovať sa o strhnutý čiastky z kreditnej karty pri pridaný kreditnej karty do systému batcore.eu, Zákazník výhradne súhlasí s týmito pravidlami.

 

Zánik Zmluvy a jej trvanie:

 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli iným spôsobom.

Zmluva zaniká:

 

1.Písomnou dohodou zmluvných strán,

 

2.Odstúpením od Zmluvy,

 

3.Výpoveďou,

 

4.Zánikom Poskytovateľa alebo Užívateľa bez právneho nástupcu.

 

5.Uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ak bola uzavretá na dobu určitú,

 

6.Ak Poskytovateľ opakovane ani po reklamácii neposkytuje Služby podľa Zmluvy a týchto VOP, alebo ju opakovane poskytuje s podstatnými vadami; za podstatnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni využívaniu Služby po čas dlhší ako 10,4% v príslušnom zúčtovacom období;

 

Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že:

 

1.Ked saidentifikačné údaje alebo osobné údaje uvedené Užívateľom v Zmluve alebo Objednávke preukážu ako nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak Užívateľ opomenie oznámiť zmenu údajov Poskytovateľovi;

 

2.Užívateľ je insolventný, najmä ak je na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, ak bola na Užívateľa uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak

 

3.Užívateľ vstúpil do likvidácie,

 

4.Užívateľ porušil, čo i len raz, niektorú z povinností uvedených pravidiel týchto VOP! alebo opakovane alebo závažným spôsobom porušil inú povinnosť podľa týchto VOP;

 

5.Užívateľ neuhradí Cenu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Poskytovateľ na jej úhradu poskytol,

 

6.Užívateľ pri využívaní Služby porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo porušuje práva tretích osôb.

 

7.Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane. To neplatí pri odstúpení Poskytovateľa od Zmluvy z dôvodu porušenia čl.

 

8.Platnosť odstúpenia nevyžaduje písomná forma a postačuje oznámenie odstúpenia iným preukázateľným spôsobom (e-mail, fax, sm správa).

 

9.Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať Zmluvu, uzavretú na dobu neurčitú, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď Zmluvy môže byť písomná alebo zaslaná e-mailom a musí byť vždy doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 1-mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po preukázateľnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

 

10.Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Zmluvu na dobu určitú nie je možné vypovedať.

 

11.Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.

 

Zásady používania súborov cookies


1. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie stránok Prevádzkovateľa, na platforme BatCore.eu v určitých prípadoch ukladá v internetovom prehliadači malé dátové súbory, tzv. cookies. Používaním stránok Prevádzkovateľa vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača.

 

2. Súborom cookie treba rozumieť malý dátový súbor, ktorý Služba ukladá v internetovom prehliadači pri jej prehliadaní a slúži na to, aby boli na určitý čas uchované informácie nevyhnutné pre riadne fungovanie Služby.


3. Stránky Prevádzkovateľa používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu Služby.


4. Súbory cookie môžu byť Užívateľom kontrolované alebo zmazané podľa jeho zmazanie súborov cookie prípadne nastavenie prehliadačov znemožňujúcim ukladania súborov cookie môže mať za následok následné a opätovné manuálne upravovanie niektorých nastavení a obmedzenie fungovania niektorých Služieb a ich funkcií.


5. Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

 

Zhromažďovanie informácií o Užívateľoch, Ochrana osobných údajov

 

1.Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, dátum narodenia a číslo identifikačného dokladu sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe:

 

2.Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“);

 

3.Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Poskytovateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR; a

 

4.spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Poskytovateľ.

 

5.Poskytovateľ zhromažďuje, uchováva a prostredníctvom iných spracovateľských operácií spracúva osobné údaje Užívateľa na účely:

 

6.plnenia zákonných povinností, najmä z oblasti vedenia účtovníctva (meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia);

 

7.registráciu domény a ďalšie úkony neoddeliteľne spojené s objednanou a poskytovanou Službou (meno, priezvisko, adresa bydliska, pri niektorých registrátoroch aj dátum narodenia a číslo identifikačného dokladu);

 

8.neskoršej komunikácie s Užívateľom v súvislosti s poskytovanou Službou (meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa); aj pre potreby vlastného marketingu svojich Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa).

 

10.Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

 

11.Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah alebo účel uvedený v týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnymi základmi uvedeným v týchto VOP, len na základe:- predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo takto udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi; alebo povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci.

 

14.Poskytovateľ sa zaväzuje nespracúvať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú na účely poskytovania Služieb poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť.

 

15.V prípadoch keď je voľba príjemcu osobných údajov na Prevádzkovateľovi, ten pri výbere týchto partnerov vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

 

16.Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

 

17.Príjemcov osobných údajov spracúvaných Poskytovateľom možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

 

18.Obchodní partneri zabezpečujúci fyzický a programový servis informačných technológií Poskytovateľa, najmä informačných systémov, počítačových programov a serverov, potrebných pre poskytovanie Služieb,

 

19.Obchodní partneri zabezpečujúci služby v oblasti reklamy a marketingu Poskytovateľa,

 

20.Obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností Poskytovateľa v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu a účtovníctva,

 

21.Registračné autority pri výkone podnikateľskej činnosti Poskytovateľa,

 

22.Orgány verejnej správy, v prípadoch keď Poskytovateľovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, súdni exekútori).

 

23.Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Užívateľa, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Užívateľa na základe jeho Objednávky.

 

24.Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením, zničením alebo akýmkoľvek iným protiprávnym spracovaním.

 

25.Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Užívateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR. Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom riadi nasledovným:

Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Užívateľa. V prípade písomného súhlasu Užívateľa je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Užívateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

 

27.Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.

 

28.Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Užívateľom.

 

29.Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Užívateľ. Užívateľ môže obmedziť rozsah spracúvaných osobných údajov.

 

30.Dotknutými osobami sú zákazníci Užívateľa.

 

31.Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.

 

32.Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi Užívateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Užívateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.

 

33.Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými protiprávnymi spôsobmi spracúvania.

 

34.Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov Užívateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.

 

35.Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.

 

36.Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť, sprístupniť alebo inak neoprávnene spracovať. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po zániku Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj iné ním poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.

 

37.Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Užívateľa len počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

38.Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Užívateľa reagovať na žiadosti zákazníkov Užívateľa pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR, vrátane oboznámenia Užívateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré prípadne budú doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Užívateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.

 

39.Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:

 

40.Zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;

 

41.Oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;

 

42.V prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;

 

43.Konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zámer uskutočniť spracúvanie osobných údajov, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.

 

44.Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Užívateľa alebo audítora, ktorého poveril Užívateľ.

 

45.Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Užívateľom porušuje GDPR, Zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.

 

46.Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Užívateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Užívateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

 

47.Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

 

48.Identifikačné údaje Poskytovateľa: Erik Czukár, Kameničná 591, 946 01 Kameničná- IČO 51953692, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Hostingové služby, vložka č. 63270/B; Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: [email protected].

 

49.Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Erik Czukár & BatCore.eu, Kameničná 591, 94601, e-mail: [email protected];

 

50.Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v tomto článku;

 

51.Zoznam osobných údajov je uvedený v bode tohto článku;

 

52.V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti Užívateľovi informáciu.

 

53.Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.

 

54.Užívateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

 

55.Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

 

56.Poskytnutie osobných údajov uvedených v bodoch tohto VOP. Užívateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.

 

57.Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa:
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva:

 

58.Právo na prístup k osobným údajom GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode tohto panelu.

59.Právo na opravu osobných údajov podľa GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

60.Právo na výmaz osobných údajov podľa GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

61.Osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

62.Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

63.Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,

64.Osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

65.Je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

66.Sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa GDPR :

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
Na základe čl. 19 GDPR je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa GDPR: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.Na základe každého ustanovenia GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.Na základe GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

 

Spoločné a záverečné ustanovenia.

 

1.Prevádzkovateľ má právo jednostrannej zmeny týchto VOP a Cenníka. Dohoda o zmene VOP sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého využitia Služby za účinnosti zmeneného Cenníka Služby a VOP. So zmenou Cenníka musí byť Užívateľ oboznámený len v prípade zvýšenia Ceny, a to najneskôr pri vystavení faktúry na ďalšie zúčtovacie obdobie. Zníženie Ceny sa môže oznámiť len uverejnením na webovej stránke Prevádzkovateľa.

 

2. V prípade, že Užívateľ nesúhlasí so zmenou VOP alebo Cenníka Služby, má právo odstúpiť od Zmluvy, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy najneskôr do 1 mesiaca odo dňa zmeny VOP alebo Cenníka.

 

3. Užívateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy a má právo kedykoľvek prestať užívať Službu. Odstúpením nevzniká Užívateľovi nárok na vrátenie akýchkoľvek už vykonaných úhrad za Cenu služby.

 

4.Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.

 

5.Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby, zodpovedá osobne za všetky právne následky spôsobené na strane BatCore.eu a spôsobenú škodu. Právnická osoba oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike, neustanovuje inak.

 

Všeobecné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom 9.apríla 2021.

 

Všeobecné obchodné podmienky.

BatCore.eu

Erik Czukár

Kameničná 591

94601 Kameničná

Tel: +421944677393

Tieto VOP nadobudli práva a su spísané kanceláriou verejného ochrancu práv Slovenskej Republiky a schvaľované: JUDr. Gabriel Szabó podľa platných legislatív a práv Slovenskej Republiky.

 

 

 

 

 

 

  • 14 Uživateľom pomohlo
Bola táto odpoveď nápomocná?